Smiles on deck-9657_edited.jpg

THE BAND

Since 2014, FRAS have stormed their way through the West coast of Scotland and beyond with their iconic pipe heavy sound. A thundering four piece from na Garbh Chrìochan of box, flute, pipes and guitar. FRAS blend old melodies and original tunes to create a crashing wave of highland music. Tearing up dancefloors in their wake and leaving audiences captivated. Their debut album, Dìle, is a forecast of what’s to come. More than just a shower, a heavy downpour: FRAS

 

Tha fìor dheagh ruitheaman air dheagh phuirt agus spiorad aig astar a tha cho taitneach ’s a tha a’ toirt ort a bhith ’son èisteachd ris a-rithist agus a-rithist… Frasan fuarain ciùil o na Garbh Chrìochan! Ailean Dòmhnullach

Portrait Angus-9560.jpg
Portrait Kirsten-9597.jpg

ANGUS BINNIE

pipes/whistles ~ pìob/fìdeag

Cromarty

Portrait Cainean-9575.jpg

KIRSTEN MACLEOD

accordion ~ bogsa-ciùil

Acharacle

Portrait Yogi-9609.jpg

COLIN MASTERTON

flute/whistle ~ duiseal/fìdeag 

Ballachulish

MURDO CAMERON (Yogi)

guitar ~ giotàr 

Glenelg